Gyógyszerkutató- és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak

Molekuláris sejtbiológia és Biológiai összefoglaló előadások

Témakörök

Törzsfejlődés, evolució

Az evolució meghatározása

Mikro- és makroevolució

Evoluciós tényezők

Az evolució bizonyítékai

Makromolekulák

A makromolekulák fő csoportjai

A nukleinsavak szerkezeti sajátosságai

RNS molekulák típusai

Fehérjék szerkezete példákkal

Prokaryota-eukaryota

A baktériumok felépítése

Gram pozitív és Gram negatív baktériumok sejtburkának összehasonlítása

A bakteriális DNS

Prokaryoták és eukaryoták molekuláris sejtbiológiai összehasonlítása (ld. táblázat)

A sejtmembrán

A sejtmembrán szerkezete –membrán-modellek

A sejtmembrán funkciói

Membránlipidek

Membránfehérjék

A sejtmembrán szénhidrát komponensei

Membrántranszport

A membránok dinamikus jellege

Sejtmag

A sejtmaghártya felépítése

A magpórus és a magitranszport

Nukleoszkeleton

A kromatin állomány szerveződése

Centrális dogma

A centrális dogma fogalma

A replikáció folyamata eukaryotában

A centális dogma ellentmodásai

Ribozim és prion

Transzkripció

A genetikai kód jellemzése

Transzkripció folyamata prokaryotában

RNS-polimerázok

Iniciáció eukaryotábban

mRNS érése

Transzkripció szabályozása

Transzláció

A transzláció szereplői

Iniciáció

Elongáció

Termináció

A fehérjék célbajuttatása

Endoplazmatikus retikulum – Golgi - Riboszóma

A dER szerkezete és funkciói

A sER szerkezete és funkciói

A riboszómák felépítése

A riboszómák szerepe a fehérjeszintézisben

A Golgi-komplex fő szerkezeti elemei és azok szerepe

A glikoziláció típusai és jelentősége

A TGN-ről leváló vezikulumok és tartalmuk sorsa

Vezkuláris transzport

Endocitozis, exocitózis

Az endocitózis fő formái

Receptor mediált endocitózis lépései

Proteasoma és ubiquitináció jelentősége

Lizoszómák

Exocitózis és transzcitózis

Mitochondrium

A mitochondrium szerkezete és funkciója

Kemoizmotikus teória

Az ATP-szintézis mechanizmusa

A mitochondrium eredete

A peroxiszóma szerkezete és funkciója

Sejt – Szövet - Szerv

A differenciálódás fogalma

Hám szövetek: morfológia és funkció

(pl. fedőhám-védelem, tápanyag felszívódás / mirigyhám- szekréció)

Kötő szövetek: morfológia és funkció

Izom szövetek: morfológia és funkció

Idegszövet: morfológia és funkció

Sejtmozgás és adhézió

Aktin és mikrotubulus asszociált intracelluláris szállítás

Álláb képzés

Kontrakció

Csilló felépítés, mozgás

Sejtkapcsoló molekulák és struktúrák

Szabályozás biológiai rendszerekben

Szabályozás és vezérlés

Szabályozások sejtmag szinten

Sejtmembrán mint szabályozó elem

Endocrin-paracrin-autocrin

Szabályozó-körök

Receptorok és szignalizációs folyamatok

A sejtek közötti szignalizáció főbb típusai

Receptorok főbb jellemzői

Alapvető szignalizációs mechanizmusok

G-fehérjék

Másodlagos hírvivő molekulák

Intracelluláris receptorok és ligandjaik

Sejtosztódás, mitózis, mejózis

DNS replikáció

A kromoszómák

Mitózis és magórsó

Meiózis és haploidia

Gametogenezis

A sejtciklus szabályozása

A sejtciklus fázisai és jelentőségük

Ellenőrzési pontok

Ciklinek és ciklin-dependens kinázok

Tumor szuppresszió és a sejtciklus szabályozása

Embriológia

Az ontogenézis főbb fázisai

Differenciálódásban részt vevő faktorok

Öregedés, apoptózis

Öregedési elméletek

Apoptózis és nekrózis összehasonlítása

Az apoptózis enzimei

Az apoptózis biológiai jelentősége

Környezetbiológia

Ökológia és a humán populáció

Környezetkárosíto vegyületek sejttani és teratogén hatásai

Környezeti tényezők genetikai hatásai